Centre of Expertise Water & Energy

Het Centre of Expertise Water & Energy richt zich op langjarige, intensieve publiek-private samenwerkingen. Vanuit onderwijs en praktijkgericht onderzoek draagt het Centre of Expertise bij aan innovaties voor duurzame en dynamische energietransitie, gerelateerd aan water. Denk hierbij aan energie opwekken door wind op zee, zonne-energie op water, laagverval waterkracht, getijdenenergie, golfenergie en blue energy. Gezien de recente ontwikkelingen ligt de focus van het CoE Water & Energy op offshore wind energie.

 

Hoe werken wij?

Het Centre of Expertise Water & Energy (CoE WE) heeft de ambitie om een krachtig en wendbaar netwerk te vormen dat samen met het bedrijfsleven anticipeert op de (te verwachte) ontwikkelingen in het werkveld. Wat verandert er allemaal in het vakgebied en hoe zorg je dat de benodigde kennis van de nieuwste ontwikkelingen in het onderwijs beland? Alleen door het bundelen van krachten in plaats van passief en volgend te zijn, kunnen we samen proactief en onderzoekend nieuwe inzichten verwerven en kennis verdiepen.

Binnen een Centre of Expertise (CoE) werken wetenschapers, ondernemers, docenten en studenten op MBO- en HBO niveau samen.

Door samen op te trekken, samen praktijkproblemen op te lossen en onderling de resultaten te bespreken en te reflecteren kunnen ondernemers, onderzoekers en studenten de vragen van de toekomst in de praktijk onderzoeken en hiervan leren. Door de verfrissende kijk van young professionals zijn er diverse mooie innovaties ontstaan voor het bedrijfsleven. Een gezamenlijk onderzoek wordt vanuit het HBO begeleidt door een lector en vanuit het MBO door een practor. Deze leidt het onderzoek, begeleidt de studenten en ontzorgt het bedrijf hiermee van die taak. De kennis over de nieuwste ontwikkelingen vloeit zo terug in het onderwijs, waarmee er goed opgeleide professionals op de arbeidsmarkt komen.

Niet alleen kunnen we samen zorgen voor goed opgeleide professionals, samen kunnen we ook jonge mensen enthousiasmeren voor de nieuwe offshore wind sector.

Bijna elk bedrijf heeft te maken met een krapte op de arbeidsmarkt, zeker als het om goed geschoolde technische krachten gaat. En het is niet alleen de offshore wind sector die hengelt uit de poel van afstuderende technici. We moeten de concurrentie aan met vele andere sectoren. Het is daarom van groot belang dat werkgevers al in een vroeg stadium in contact komt met studerende jongeren. Door al in het studietraject met hen in contact te komen, krijgt de werkgever de mogelijkheid om deze jonge studenten inzicht te geven in de branche en kennis te laten maken met zijn/haar bedrijf. Het uitgelezen moment voor ondernemers om hen te enthousiasmeren te binden aan hun bedrijf en de gehele sector. Al bij al een mooie win-win situatie!

  

PROJECTEN

 • Fieldlab Zephyros

  Zero downtime & zero on-site maintenance in de offshore windsector

  Op basis van het bewezen concept ‘fieldlabs’ wil World Class Maintenance samen met het Center of Expertise Water & Energy focussen op het versnellen van innovaties op het gebied van het beheer en het onderhoud van windturbineparken op zee. Door samenwerking kan het beheer en onderhoud van de windmolenparken op zee geoptimaliseerd worden. 

  Noodzakelijk om de kosten, van het beheer en onderhoud van de offshore windparken, omlaag te krijgen en te kunnen concurreren. En broodnodig om het noodzakelijke human capital vraagstuk voor de offshore wind sector aan te pakken.

  De kick-off van Fieldlab Zephyros had een stormachtige start. Terwijl er code rood was afgegeven en meer dan de helft van Nederland onbegaanbaar was, wisten toch nog ruim 50 deelnemers de storm te trotseren en veilig in Gilze-Rijen aan te komen. Aan het einde van de dag tekenden zo'n 20 deelnemers een intentieverklaring om actief mee te gaan werken aan Zephyros.

  Na deze succesvolle start, is er op 2 maart jl. een vervolgbijeenkomst georganiseerd aan de voet van Windpark Krammer. Om de mensen die tijdens de kick off niet aanwezig konden zijn alsnog de mogelijkheid te bieden om aan te sluiten en tegelijkertijd een verdiepingsslag te maken. Na de kick off zijn er 6 thema's gedefinieerd, waarin samen gewerkt gaat worden.

  1. Design for Reliability of the offshore wind Energy System
  2. Operate for Availability / Development of Remote Maintenance
  3. Remote Condition Monitoring & Diagnosis / Reduction of degradation behavior
  4. Development of (virtual) North-sea offshore wind O&M control tower/ Optimization of O&M Logistics
  5. Development of new offshore wind O&M business models
  6. Human Capacity Building

  Tijdens de vervolgbijeenkomst werden de thema's in subgroepen SMART gemaakt en een 'roadmap' opgesteld. 

  Zephyros 2 maar 2018

  De eerste initiatieven liggen nu op tafel om verder in sub-groepen uit te gaan werken. 

  Meewerken binnen Fieldlab Zephyros is uiteraard altijd mogelijk, ook als u nog niet bent aangesloten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ferry Visser van World Class Maintenance.

   

   

 • Getijdencentrum Grevelingendam

  In het project Spelen met Stroom(ing) wordt samengewerkt door 11 partijen. Naast de HZ, die als penvoerder fungeert, zijn ook overheden, onderzoeksinstellingen, technologie- en energiebedrijven en adviesbureaus betrokken. Centraal in het project staat het Tidal Technology Centre in de Grevelingendam (Flakkeese spuisluis). In het project wordt praktijkgericht onderzoek verricht naar de
  techniek (turbines, betonconstructie, elektriciteitsnet), economie (financiën) en ecologie (effecten op natuur en milieu). In de eerste fase van het project zal het onderzoek vooral plaatsvinden in het laboratorium bij de onderzoeksinstellingen. Na gereedkomen van het testcentrum in de Grevelingendam, najaar 2018, zullen ook in de praktijk experimenten plaatsvinden.
  Het 4-jarige project “Spelen met Stroom(ing)” is 15 september 2017 gestart en is voor het lectoraat Delta Power van de HZ een goede basis om het thema “Duurzame Energie in de Delta” uit te bouwen. Het project laat goed zien waarom het lectoraat is ondergebracht bij twee academies op de HZ: het verbindt Academie voor Techniek en Innovatie (AvTI) en Delta Academy (DA).

 • Minor Offshore Renewable Energy

  In september 2018 start de nieuwe minor Offshore Renewable Energy aan de HZ University of Applied Sciences in Middelburg. Het bijzondere aan deze Minor Renewable Energy, is dat alle vakken worden gegeven door professionals uit het bedrijfsleven. Ook alle projecten zijn concrete en actuele vraagstukken uit de markt. Er zal een sterke interactie met de deelnemende bedrijven zijn, waardoor de studenten in aanraking komen met alle specifieke activiteiten van elk bedrijf.

  De bijdrage van offshore hernieuwbare energie aan de energiemarkt is van zeer groot belang voor een beter milieu en onze toekomst. Het energieverbruik van de mensheid stijgt nog steeds en de fossiele brandstoffen raken op. We kunnen dit in de toekomst oplossen met hernieuwbare offshore energie uit wind, stroming, golven en andere bronnen. Momenteel worden er veel nieuwe offshore windparken gepland en gebouwd in Nederland. Zeeland levert een grote bijdrage aan de uitvoering van offshore windparken, zowel nationaal als internationaal. Voor jonge technici betekent dit dat daar vele nieuwe banen met veel toekomst perspectief beschikbaar zijn. De minor bereidt studenten voor op een goeie baan in deze markt. waarmee ze zelf een persoonlijke bijdrage aan een beter milieu kunnen leveren.


  NIEUWE MINOR
  Aangezien er nog weinig opleidingen zijn die zich met hernieuwbare offshore energie bezighouden, richt deze nieuwe minor zich hier volledig op. Te volgen op Hogeschool Zeeland University of Applied Sciences, deze staat in het midden van deze bruisende nieuwe markt. Vlakbij zee en strand om maar alvast in de stemming te komen.


  De offshore windturbines worden steeds groter en op grotere constructies gebouwd. Ook is er een infrastructuur van kabels en trafo platforms nodig. Dit moet allemaal nieuw worden aangelegd. Logistiek, zijn hier speciale schepen en transportmogelijkheden voor nodig. De offshore industrie is in deze markt gestapt, omdat de olie en gasmarkt terug loopt. Zij willen hier graag hun expertise bijdragen.
  Buiten offshore wind zijn er nog andere offshore bronnen zoals stroming, golven, zoet/zout water en diepte temperatuurverschillen in de oceanen waar energie uit gehaald kan worden. Ook de opslag van energie is van groot belang voor de markt. Hier liggen kansen voor nieuwe ontwikkelingen en onderzoek. De minor geeft meer informatie over deze nieuwe ontwikkelingen. In projecten werken de studenten ook aan deze nieuwe ontwikkelingen.

  OPBOUW VAN DE MINOR
  De Minor Offshore Rewable Engergy bestaat uit 2 blokken van elk 10 weken. Hiervan wordt 60% van de tijd besteed aan theorievakken, gegeven door professionals uit het bedrijfsleven. 40% van de tijd wordt er gewerkt aan praktische projecten uit de branche. Alle projecten zijn vraagstukken uit het bedrijfsleven, die uitgevoerd worden in groepen van 4 tot 5 studenten. Sommige projecten zijn multidisciplinair. Hierbij wordt er samengewerkt met studenten van de opleidingen werktuigbouwkunde, engineering, civiele techniek, water mangagement, logistics engineering, maritiem officier, service management etc.


   

   

 • Studieroute Windenergie

  Binnen het ROC Scalda zijn er al een tal van opleidingen voor de offshore wind sector ontwikkeld. Onderstaand een overzicht.

 • HBO Offshore Symposium 2018

  Ieder jaar organiseert het HBO Offshore Network een symposium. Uniek aan dit jaarlijkse interactieve evenement is dat 200 hbo-studenten uit het gehele land en medewerkers van bedrijven uit de offshore en de energiebranche samenkomen. De 4de jaars studenten volgen op dit moment een minor die gerelateerd is aan offshore en de energietransitie bij de zes hbo-instellingen die zijn aangesloten bij het netwerk.  

  Het thema is gekozen omdat de Offshore Wind een steeds belangrijkere rol gaat spelen in de energietransitie, maar voor efficiënte opslag en distributie is nog veel innovatie nodig.

  De sprekers in het ochtendprogramma zullen aangeven wat de uitdagingen en bottlenecks zijn binnen dit thema. Ook zal de prijs voor het beste afstudeerwerk worden uitgereikt door KIVI Offshore Techniek. In het middagprogramma zullen hbo studenten in teams werken aan technische oplossingen die kunnen leiden tot belangrijke doorbraken. Daarmee dingen ze mee naar de HBO Offshore Award 2018. Deze zal aan het einde van de dag uitgereikt worden.

  HBO Offshore Network

  Het is een samenwerkingsverband tussen de offshore gerelateerde opleidingen van Avans Hogeschool , Hogeschool Rotterdam, HZ University of Applied Sciences, NHL Stenden, Hogeschool Van Hall Larenstein, Maritiem Instituut Willem Barentsz en Hogeschool Arnhem en Nijmegen.

  Doelstelling van het Network is meer studenten met de juiste kwalificaties op te leiden voor de Nederlandse offshore industrie en de bedrijven die actief zijn op het gebied van energie op zee. In alle opleidingen wordt intensief samengewerkt met de 30 belangrijkste bedrijven van Nederland in dit domein in de vorm van colleges, excursies en projecten. Zie ook: www.hbo-offshore-network.nl

  Voorlopig Programma

  Ochtendprogramma

  09.00 - 10.00u

  Inloop met koffie

  10.00 - 10.10u

  Opening door de dagvoorzitter

  Joannes Collette, Coördinator HBO Offshore Network

  10.10 - 10.20u

  Welkom namens HZ University of Applied Sciences

  Willem den Ouden, directeur Centre of Expertise Water & Energy

  10.20 – 10.45u

  De ontwikkelingen voor opslag en omzetting van elektrische renewable energy

  René Peters, director Gas Technology Energy, TNO

  10.45 - 11.10u

  Internationale planning Windenergie op de Noordzee, elektrische aansluiting en energie opslag.

  Saskia Jaarsma, TenneT

  11.10 – 11.40u

  Koffiepauze

  11.40 – 12.05u

  Benutten van de ruimte in windparken

  Martine Verweij, North Sea Energy Lab

  12.05 – 12.30u

  Uitreiking BSc Graduation Award van de afdeling Offshore Techniek van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI)

  Jan van Kessel, voorzitter

   

  Markt en lunch

  12.30 – 13.30u

  Bedrijvenmarkt en posterpresentaties van studenten

   

  Middagprogramma

  13.30 – 15.00u

  Studenten

  Zij voeren het project uit waarvoor ze zich hebben ingeschreven en gaan op voor de HBO Offshore Award.

   

  Overige deelnemers

  Presentaties projecten van het Centre of Expertise Water & Energy

  15.00 - 15.20u

  Koffiepauze

  15.20 - 16.00u

  Presentaties van de studentenprojecten

  Uitreiking HBO Offshore Award

  Afsluiting

  16.00 – 17.30u

  Netwerkborrel

   

   

  Graag nodigen wij u uit op 15 november 2018 deel te nemen aan dit symposium. Deelname is kosteloos.

  U kunt zich opgeven via:

  http://www.coe-we.com/aanmeldformulier-hbo-offshore-network-symposium.html

   

  Voor inhoudelijke informatie:

  Joannes Collette, coördinator HBO Offshore Network,

  j.collette@iae.nl, 06-17 236 195

  Voor vragen om deel te nemen als exposant kunt u contact opnemen met:

  Jolanda Danebroek,

  j.danebroek@hz.nl

  Zie ook: www.hbo-offshore-network.nl

Laatste nieuws

Award voor natuuronderzoek Schots windpark Vattenfall


Lees meer

Maasvlakte testlocatie voor krachtigste windturbine ter wereld


Lees meer

Berekeningen energiekosten (LCoE) van nieuwe windparken op zee bekend


Lees meer

Partners

Partners HZ University of Applied Sciences
HZ University of Applied Sciences
Partners Scalda
Scalda
Partners Noorderpoort
Noorderpoort

Copyright © Centre of Expertise Water and Energy 2018.